Activiteiten


Samenkomsten

In onze samenkomsten staan lofprijs, aanbidding en prediking centraal. We willen ons tijdens de dienst onder de leiding van de Heilige Geest stellen, zodat er vrijheid en gelegenheid is voor het functioneren van de Geest.
Mocht u de gemeente willen bezoeken, dan bent u meer dan van harte welkom!
De samenkomsten vinden plaats op zondag om 13.00 uur.
I.v.m corona bij pastor Cor en Willie zullen tot nader order alle bijeenkomsten tot 2 januari 2022 komen te vervallen.

Zie 'Agenda' voor meer informatie!
Adres samenkomsten: Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes .


Kinderkerk

Voor kinderen is er tijdens de samenkomst een speciale dienst. Hier krijgen de kinderen onderwijs over de bijbel op hun eigen niveau.
Huisgroepen

We bieden mensen aan om naar huisgroepen te komen, kleinere groepen van ongeveer 10 mensen die in een huiselijke sfeer samenkomen om relatie te hebben met elkaar en het Woord te bestuderen en voor elkaar te bidden. De gemeente is ingedeeld in verschillende huisgroepen, nl: tieners, jeugd en volwassenen.


ROYAL WOMAN

Vrouwenavonden

Eenmaal in de maand is er een vrouwenavond. Op deze avond is er een tijd van lofprijs & aanbidding en een stukje studie uit de bijbel.
Voor datum & tijd: zie agenda


ROYAL WOMAN

Vrouwenconferentie

Jaarlijks wordt een vrouwenconferentie georganiseerd. Een midweek er even tussen uit om samen met elkaar je geloof te versterken en ook om leuke contacten aan over te houden.


Bijbelstudie

Eenmaal in de maand wordt er bijbelstudie gegeven, iedereen is van harte welkom!
Voor datum & tijd: zie agenda.


Discipelschapstraining

Er is discipelschapstraining, voor een ieder die zichzelf radicaal wil toewijden om in de dienst van God te staan. De mensen worden geleerd hoe het Woord van God in praktijk te brengen in hun eigen persoonlijk leven. Door allerlei opdrachten uit te voeren willen we proberen te ontdekken wat een ieders bediening, gaven en/of talenten zijn. Wanneer dat beter zichtbaar wordt willen we dat helpen te ontwikkelen, zodat ze daarmee dienstbaar kunnen worden in de gemeente van Jezus Christus en in de maatschappij.


Zending


Waterdoop

Als er mensen zijn die zich willen laten dopen, houden we in de zomermaanden een doopdienst in het Veerse Meer. Gelovigen van ong. 18 jaar en ouder kunnen dan door onderdompeling gedoopt worden. Vooraf zal er dan nog een studie gegeven worden over de waterdoop.

Jezus geeft de opdracht om te dopen in Matteüs 28:19. Ook in Romeinen 6 zien we dat de doop een identificatie is van de gelovige met de Here Jezus, een eenwording met Zijn dood, begrafenis en opstanding, waarna de gelovige in nieuwheid des levens gaat wandelen.


Kinderen

Baby’s worden onder gebed opgedragen aan God. Jezus heeft gezegd: 'Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; Want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods' (Marcus 10:14). We vertrouwen hen aan God toe en stellen hen voor aan de Here Jezus (Lucas 2:22) en aan de gemeente, die bijdraagt in de opvoeding door middel van het kinder-, tiener- en jeugdwerk.

Aan de ouders wordt gevraagd om te beloven de kinderen op te voeden in de vreze des Heren, waarna ze gezegend worden, zodat zij met Gods wijsheid, kracht, liefde en autoriteit de kinderen mogen opvoeden.


Huwelijk

Aanstaande echtparen kunnen de voorgangers benaderen met het verzoek of hun huwelijk ingezegend kan worden. Dit verzoek zal dan in de oudstenraad besproken worden. Daar wordt beslist of een huwelijk ingezegend kan worden. Niet aan elk verzoek kan worden voldaan.
De Bijbel toont bijvoorbeeld duidelijk aan dat een huwelijk tussen een gelovige en een onbekeerde niet goed is (2 Corinthiers 6:14-18). Ook zijn er bijbelse richtlijnen betreffende echtscheiding en hertrouwen. Voordat een huwelijk wordt ingezegend, zal er eerst een huwelijksstudie plaatsvinden.